Leveringsvoorwaarden Amiclean / Amiclean.nl

Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al de offertes, orderbevestigingen, koopovereenkomsten en andere met Amiclean gesloten overeenkomsten. Door aanvraag van een offerte, toezending van een orderbevestiging dan wel het sluiten van een (koop-)overeenkomst erkent en aanvaardt de andere partij de toepasselijkheid van deze algemene leveringsvoorwaarden. De werking van algemene voorwaarden die de andere partij hanteert wordt hierbij uitdrukkelijk verworpen. Al onze offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend en leiden niet tot verplichtingen van Amiclean.

Koop, aansprakelijkheid 
Bestellingen dienen vooraf schriftelijk of per webwinkel aan Amiclean te worden gericht met vermelding van alle specificaties die per product zijn vermeld op de website van www.amiclean.nl. Bestellingen die hieraan niet voldoen worden niet in behandeling genomen. Amiclean erkent geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onjuiste specificaties, dan wel foutieve informatie die de andere partij verstrekt, voor gebruik bij het sluiten c.q. uitvoeren van met Amiclean gesloten overeenkomsten. De andere partij vrijwaart Amiclean voor schade van derden, ontstaan ten gevolge van onjuiste specificaties en foutieve informatie door of vanwege de andere partij verstrekt. Afbeeldingen op de website zijn ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Prijs 
Indien zich na sluiting van de (koop-)overeenkomst tussen Amiclean en de andere partij prijsverhogingen voordoen ter zake van het product dan wel de producten die onderwerp van de (koop-)overeenkomst zijn, is de andere partij gerechtigd binnen 14 dagen na bekendmaking daarvan op de website van Amiclean de (koop-) overeenkomst per aangetekende brief buitengerechtelijk te ontbinden, na ommekomst van welke termijn de nieuwe prijs op die 
(koop) overeenkomst van toepassing is.

Levering 
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke individuele levering van producten van Amiclean. Amiclean levert niet, of anders ALLEEN IN OVERLEG in / naar landen buiten Nederland. Amiclean levert producten niet af kelders, tenzij anders is overeengekomen. Amiclean is niet gehouden producten te leveren op locaties die niet toegankelijk zijn voor (vracht-)auto's. Bij levering vanaf voorraad bedraagt de levertijd twee (3) werkdagen. Indien niet vanaf voorraad geleverd kan worden bedraagt de levertijd een (1) tot vijf (5) weken. In uitzondering op deze levertijden geldt voor de levering van artikelen welke geïmporteerd worden een tussen Amiclean en de andere partij overeengekomen levertijd. Behoudens opzet of grove schuld is Amiclean niet gehouden tot enige schadevergoeding wegens overschrijding van de levertijd. Bij verzuim van de andere partij ter zake van de met Amiclean gesloten (koop-) overeenkomst, is Amiclean gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten op die andere partij te verhalen. Voor het versturen van artikelen zijn bezorg / leveringskosten verschuldigd van € 6,75 (excl. btw) per individuele levering. Overige kosten die in verband met een levering worden gemaakt zijn voor rekening van de andere partij.

Betaling 
De betalingstermijn op basis van facturatie bedraagt veertien (14) dagen na levering. Na verval van die termijn is de koper een contractuele rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand. Niettegenstaande het voorafgaande artikel behoudt Amiclean zich het recht voor eerst na vooruitbetaling van de (koop-)prijs te leveren. Voor rekening van de andere partij komen incassokosten van vorderingen van Amiclean op die andere partij, mede omvattend maar niet beperkt tot: 
- buitengerechtelijke incassokosten (aanmaning); 
- deurwaarders- en griffiekosten; 
- advocaatkosten in verband met inhoudelijke behandeling van de incassoprocedure. 
Bij verzuim van de andere partij in verband met uitblijven van betaling of te late betaling, is Amiclean gerechtigd nieuwe bestellingen van die partij niet in behandeling te nemen. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Amiclean verschuldigde. Bij verzuim van de andere partij in verband met uitblijven van betaling of te late betaling, is Amiclean gerechtigd nieuwe bestellingen van die partij niet in behandeling te nemen. 
De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Amiclean verschuldigde. 

Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van producten van Amiclean is voorbehouden tot na volledige betaling daarvan. De andere partij is niet gerechtigd de geleverde producten aan derden te verpanden of onder welke titel dan ook aan derden tot zekerheid over te dragen. Amiclean is gerechtigd de producten waarvan betaling uitblijft dan wel welke te laat worden betaald bij de andere partij op te eisen en terug te nemen en daartoe elke plaats te betreden.

Garantie 
Amiclean verleent ter zake van de producten aan de andere partij geen garantie anders dan de garantie die de producent van de producten daarop aan Amiclean geeft.

Non-conformiteit 
Amiclean erkent geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door non-conformiteit van geleverde artikelen. De andere partij vrijwaart Amiclean voor aansprakelijkheid voor schade geleden door derden tengevolge van non-conformiteit.

Recht van retour

Niet goed? Geld terug! 
Dit tot 14 dagen na aankoop op al onze producten.

Artikelen zoals jassen, schoeisel (laarzen, klompen, werkschoenen) etc. dienen ongedragen en in de originele verpakking naar ons terug te sturen. Gedragen arikelen worden niet teruggenomen. Zodra de arikelen in goede orde zijn ontvangen, zal het artikel geruild of gecrediteerd worden.

Kosten retourneren van verzending zijn voor koper. Mits verkeerd geleverd dan zijn de verzendkosten van retourneren uiteraard voor ons.

Gebruik voor het retourneren het retourformulier

Recht van reclame 
- Onder de voorwaarden hierna vermeld, verleent Amiclean aan de wederpartij na levering, garantie gelijk aan de garantie welke Amiclean ontvangt van de producent van haar producten.
- In geval de afnemer met inachtneming van het hierna bepaalde reclameert en zijn reclame door Amiclean gegrond bevonden wordt, zal Amiclean, te harer keuze, ofwel de betreffende zaken of onderdelen daarvan vervangen, waarna deze eigendom van de verkoper worden en franco aan haar dienen te worden geretourneerd, ofwel herstellen, danwel een prijsreductie verlenen. De met één en ander gemoeide voorrijkosten, kosten van vervoer, (retour)verzending en/of opslag en arbeidsloon komen voor rekening van de afnemer.
- Op straffe van verval van zijn recht te reclameren, is de afnemer gehouden eventuele reclames, verbandhoudende met zichtbare onvolkomenheden, binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan de verkoper te melden. Alle overige reclames dienen de verkoper binnen 2 weken nadat de afnemer eventuele onvolkomenheden bekend zijn geworden of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn, schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klachten.
- Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, dient de afnemer de verkoper in staat te stellen 
ingediende reclames te controleren.

Opschorting 
Amiclean is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 
-de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Amiclean ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; 
-de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Amiclean kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Amiclean gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

- Voorts is Amiclean bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Amiclean kan worden gevergd. 
- Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Amiclean op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Amiclean de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.  
- Indien Amiclean tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
- Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Amiclean gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 
- Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze 
niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Amiclean gerechtigd de overeenkomst 
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 
- Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Amiclean, zal Amiclean in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Amiclean extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Amiclean anders aangeeft. 
- In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De 
vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 
- Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Overmacht 
Van overmacht is sprake, indien enige tekortkoming in de nakoming van verplichtingen van Amiclean te wijten is haar schuld, noch op grond van de wet, op grond van rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder de werking van overmacht wordt in elk geval begrepen: 
- werkstakingen die langer dan twee werkdagen voortduren; 
- onmogelijkheid van transport aan de zijde van Amiclean. 
- Overige calamiteiten waardoor Amiclean niet gehouden kan worden tot nakomen van enige verplichtingen jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
Tevens is van overmacht sprake indien bij leveranciers van Amiclean sprake is van overmacht in de zin van dit artikel. Indien de gevolgen van overmacht blijvend van aard zijn, dan is 
Amiclean gerechtigd de (koop-)overeenkomst te ontbinden, dan wel kan zij de gevolgen daarvan wijzigen dan wel deze gedeeltelijk ontbinden, een en ander ter discretie van Amiclean.

Zekerheid 
Voor zover hieraan nog geen uitvoering is gegeven, is Amiclean gerechtigd de (koop-) overeenkomst met de andere partij buitengerechtelijk te ontbinden in geval van: 
- (voorlopige) surseance van betaling van de andere partij dan wel een aanvraag daartoe; 
- faillissement van de andere partij dan wel een verzoek daartoe; 
- wijziging van de juridische entiteit van de andere partij; 
- wijziging in zeggenschap van de andere partij; 
- executoriaal dan wel conservatoir (derden)beslag ten laste van een andere partij. 
In de in dit artikel genoemde gevallen is de andere partij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim 
en zijn alle vorderingen van Amiclean op die andere partij direct voor het geheel opeisbaar.

Toepasselijk recht 
Op alle overeenkomsten gesloten tussen Amiclean en de andere partij is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen 
Ten aanzien van alle geschillen welke tussen Amiclean en de andere partij ontstaan met 
betrekking tot de tussen hen gesloten (koop-)overeenkomst en/of de algemene leveringsvoorwaarden, is de rechtbank bevoegd.

Leveringsvoorwaarden Amiclean / Amiclean.nl

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al de offertes, orderbevestigingen, koopovereenkomsten en andere met Amiclean gesloten overeenkomsten. Door aanvraag van een offerte, toezending van een orderbevestiging dan wel het sluiten van een (koop-)overeenkomst erkent en aanvaardt de andere partij de toepasselijkheid van deze algemene leveringsvoorwaarden. De werking van algemene voorwaarden die de andere partij hanteert wordt hierbij uitdrukkelijk verworpen. Al onze offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend en leiden niet tot verplichtingen van Amiclean.

Koop, aansprakelijkheid

Bestellingen dienen vooraf schriftelijk of per webwinkel aan Amiclean te worden gericht met vermelding van alle specificaties die per product zijn vermeld op de website van www.amiclean.nl. Bestellingen die hieraan niet voldoen worden niet in behandeling genomen. Amiclean erkent geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onjuiste specificaties, dan wel foutieve informatie die de andere partij verstrekt, voor gebruik bij het sluiten c.q. uitvoeren van met Amiclean gesloten overeenkomsten. De andere partij vrijwaart Amiclean voor schade van derden, ontstaan ten gevolge van onjuiste specificaties en foutieve informatie door of vanwege de andere partij verstrekt. Afbeeldingen op de website zijn ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Prijs

Indien zich na sluiting van de (koop-)overeenkomst tussen Amiclean en de andere partij prijsverhogingen voordoen ter zake van het product dan wel de producten die onderwerp van de (koop-)overeenkomst zijn, is de andere partij gerechtigd binnen 14 dagen na bekendmaking daarvan op de website van Amiclean de (koop-) overeenkomst per aangetekende brief buitengerechtelijk te ontbinden, na ommekomst van welke termijn de nieuwe prijs op die
(koop) overeenkomst van toepassing is.

Levering

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke individuele levering van producten van Amiclean. Amiclean levert niet, of anders ALLEEN IN OVERLEG in / naar landen buiten Nederland. Amiclean levert producten niet af kelders, tenzij anders is overeengekomen. Amiclean is niet gehouden producten te leveren op locaties die niet toegankelijk zijn voor (vracht-)auto`s. Bij levering vanaf voorraad bedraagt de levertijd twee (3) werkdagen. Indien niet vanaf voorraad geleverd kan worden bedraagt de levertijd een (1) tot vijf (5) weken. In uitzondering op deze levertijden geldt voor de levering van artikelen welke geïmporteerd worden een tussen Amiclean en de andere partij overeengekomen levertijd. Behoudens opzet of grove schuld is Amiclean niet gehouden tot enige schadevergoeding wegens overschrijding van de levertijd. Bij verzuim van de andere partij ter zake van de met Amiclean gesloten (koop-) overeenkomst, is Amiclean gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten op die andere partij te verhalen. Voor het versturen van artikelen zijn bezorg / leveringskosten verschuldigd van € 6,95 (excl. btw) per individuele levering. Overige kosten die in verband met een levering worden gemaakt zijn voor rekening van de andere partij.

Betaling

De betalingstermijn op basis van facturatie bedraagt veertien (14) dagen na levering. Na verval van die termijn is de koper een contractuele rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand. Niettegenstaande het voorafgaande artikel behoudt Amiclean zich het recht voor eerst na vooruitbetaling van de (koop-)prijs te leveren. Voor rekening van de andere partij komen incassokosten van vorderingen van Amiclean op die andere partij, mede omvattend maar niet beperkt tot:
- buitengerechtelijke incassokosten (aanmaning);
- deurwaarders- en griffiekosten;
- advocaatkosten in verband met inhoudelijke behandeling van de incassoprocedure.
Bij verzuim van de andere partij in verband met uitblijven van betaling of te late betaling, is Amiclean gerechtigd nieuwe bestellingen van die partij niet in behandeling te nemen. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Amiclean verschuldigde. Bij verzuim van de andere partij in verband met uitblijven van betaling of te late betaling, is Amiclean gerechtigd nieuwe bestellingen van die partij niet in behandeling te nemen.
De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Amiclean verschuldigde.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van producten van Amiclean is voorbehouden tot na volledige betaling daarvan. De andere partij is niet gerechtigd de geleverde producten aan derden te verpanden of onder welke titel dan ook aan derden tot zekerheid over te dragen. Amiclean is gerechtigd de producten waarvan betaling uitblijft dan wel welke te laat worden betaald bij de andere partij op te eisen en terug te nemen en daartoe elke plaats te betreden.

Garantie

Amiclean verleent ter zake van de producten aan de andere partij geen garantie anders dan de garantie die de producent van de producten daarop aan Amiclean geeft.

Non-conformiteit

Amiclean erkent geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door non-conformiteit van geleverde artikelen. De andere partij vrijwaart Amiclean voor aansprakelijkheid voor schade geleden door derden tengevolge van non-conformiteit.

Recht van retour

Niet goed? Geld terug!
Dit tot 14 dagen na aankoop op al onze producten.
Artikelen zoals jassen, schoeisel (laarzen, klompen, werkschoenen) etc. dienen ongedragen en in de originele verpakking naar ons terug te sturen. Gedragen arikelen worden niet teruggenomen. Zodra de arikelen in goede orde zijn ontvangen, zal het artikel geruild of gecrediteerd worden.
Kosten retourneren van verzending zijn voor koper. Mits verkeerd geleverd dan zijn de verzendkosten van retourneren uiteraard voor ons.

Gebruik voor het retourneren het retourformulier.

Recht van reclame

- Onder de voorwaarden hierna vermeld, verleent Amiclean aan de wederpartij na levering, garantie gelijk aan de garantie welke Amiclean ontvangt van de producent van haar producten.
- In geval de afnemer met inachtneming van het hierna bepaalde reclameert en zijn reclame door Amiclean gegrond bevonden wordt, zal Amiclean, te harer keuze, ofwel de betreffende zaken of onderdelen daarvan vervangen, waarna deze eigendom van de verkoper worden en franco aan haar dienen te worden geretourneerd, ofwel herstellen, danwel een prijsreductie verlenen. De met één en ander gemoeide voorrijkosten, kosten van vervoer, (retour)verzending en/of opslag en arbeidsloon komen voor rekening van de afnemer.
- Op straffe van verval van zijn recht te reclameren, is de afnemer gehouden eventuele reclames, verbandhoudende met zichtbare onvolkomenheden, binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan de verkoper te melden. Alle overige reclames dienen de verkoper binnen 2 weken nadat de afnemer eventuele onvolkomenheden bekend zijn geworden of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn, schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klachten.
- Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, dient de afnemer de verkoper in staat te stellen
ingediende reclames te controleren.

Opschorting

Amiclean is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
-de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Amiclean ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
-de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Amiclean kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Amiclean gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
- Voorts is Amiclean bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Amiclean kan worden gevergd.
- Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Amiclean op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Amiclean de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
- Indien Amiclean tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
- Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Amiclean gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
- Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze
niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Amiclean gerechtigd de overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
- Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Amiclean, zal Amiclean in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Amiclean extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Amiclean anders aangeeft.
- In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
- Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Overmacht

Van overmacht is sprake, indien enige tekortkoming in de nakoming van verplichtingen van Amiclean te wijten is haar schuld, noch op grond van de wet, op grond van rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder de werking van overmacht wordt in elk geval begrepen:
- werkstakingen die langer dan twee werkdagen voortduren;
- onmogelijkheid van transport aan de zijde van Amiclean.
- Overige calamiteiten waardoor Amiclean niet gehouden kan worden tot nakomen van enige verplichtingen jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Tevens is van overmacht sprake indien bij leveranciers van Amiclean sprake is van overmacht in de zin van dit artikel. Indien de gevolgen van overmacht blijvend van aard zijn, dan is
Amiclean gerechtigd de (koop-)overeenkomst te ontbinden, dan wel kan zij de gevolgen daarvan wijzigen dan wel deze gedeeltelijk ontbinden, een en ander ter discretie van Amiclean.

Zekerheid

Voor zover hieraan nog geen uitvoering is gegeven, is Amiclean gerechtigd de (koop-) overeenkomst met de andere partij buitengerechtelijk te ontbinden in geval van:
- (voorlopige) surseance van betaling van de andere partij dan wel een aanvraag daartoe;
- faillissement van de andere partij dan wel een verzoek daartoe;
- wijziging van de juridische entiteit van de andere partij;
- wijziging in zeggenschap van de andere partij;
- executoriaal dan wel conservatoir (derden)beslag ten laste van een andere partij.
In de in dit artikel genoemde gevallen is de andere partij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim
en zijn alle vorderingen van Amiclean op die andere partij direct voor het geheel opeisbaar.
Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten gesloten tussen Amiclean en de andere partij is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen
Ten aanzien van alle geschillen welke tussen Amiclean en de andere partij ontstaan met
betrekking tot de tussen hen gesloten (koop-)overeenkomst en/of de algemene leveringsvoorwaarden, is de rechtbank bevoegd.

AVG

Verwerkersovereenkomst
Versie 1 mei 2018
Amiclean, statutair gevestigd te Bunschoten-Spakenburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
31041851, hierbij vertegenwoordigd door Sander Ploeg (hierna: Amiclean),
en
MyOnlineStore B.V., statutair gevestigd te Oss en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17149100,
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. Pansier (hierna: Verwerker),
hierna afzonderlijk te noemen als “Partij” en gezamenlijk te noemen als “Partijen”,
overwegende dat:
Amiclean beschikt over persoonsgegevens van diverse klanten (hierna: betrokkenen);
Amiclean gebruik maakt van de diensten van Verwerker om hun eigen webwinkel te beheren. Verwerker deze dienst
aanbiedt in de vorm van een website die Amiclean kan gebruiken om zijn producten te verkopen;
Betrokkenen door gebruik te maken van de diensten van Verwerker persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens,
betaalgegevens, loggegevens en bestellinggegevens, achterlaten en deze geautomatiseerd worden verwerkt;
Amiclean door middel van het gebruik van de diensten van Verwerker persoonsgegevens laat verwerken door
Verwerker; waarbij Amiclean het doel en de middelen aanwijst. Dit in het kader van de overeenkomst van 2015-10-29
tussen Partijen (hierna te noemen: Overeenkomst);
Verwerker bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;
Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de Wbp, hun rechten en plichten door middel van deze
verwerkersovereenkomst (hierna: Verwerkersovereenkomst) schriftelijk wensen vast te leggen;
Verwerker bij de uitvoering van de Overeenkomst aangemerkt kan worden als Bewerker in de zin van artikel 1 sub e
van de Wbp;
Amiclean aangemerkt wordt als Verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van de Wbp;
waar in deze Verwerkersovereenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hierna persoonsgegevens in de zin
van artikel 1 sub a van de Wbp worden bedoeld;
waar in deze Verwerkersovereenkomst termen uit de Wbp of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
worden genoemd, hiermee de corresponderende termen uit de Wbp of AVG worden bedoeld;
waar in deze Verwerkersovereenkomst wordt verwezen naar de Wbp, vanaf 25 mei 2018 gedoeld wordt op (de
corresponderende bepalingen uit) de AVG.
komen overeen:
Artikel 1. Doeleinden van verwerking
1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Amiclean
persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van deze
Verwerkersovereenkomst en de doeleinden vastgelegd in de Overeenkomst. Amiclean zal Verwerker schriftelijk op
de hoogte stellen van de verwerkingsdoelen voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn
genoemd.
1.2. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens.
Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de
verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.
1.3. De in opdracht van Amiclean te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Amiclean en/of de betreffende
betrokkenen.
1.4. Voor zover wettelijk verplicht zal Amiclean ervoor instaan dat zij, vanaf 25 mei 2018 op het moment dat de AVG van
toepassing wordt, een register zal bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen.
Amiclean vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet juist naleven van
deze registerplicht.
Artikel 2. Verdeling van verantwoordelijkheid
2.1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
2.2. De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde
omgeving.
2.3. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze
Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Amiclean en onder de uitdrukkelijke
(eind)verantwoordelijkheid van Amiclean. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in
ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door Amiclean, verwerkingen
voor doeleinden die niet door Amiclean aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of andere
doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij
Amiclean.
2.4. Amiclean staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals
bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.
Artikel 3. Verplichtingen Verwerker
3.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen, zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de
voorwaarden die, op grond van de Wbp en AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door
Verwerker vanuit diens rol.
3.2. Verwerker zal Amiclean, op diens verzoek en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen
maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
3.3. Verwerker zal Amiclean in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Amiclean in strijd is met
relevante privacywet- en regelgeving.
3.4. Verwerker zal Amiclean de noodzakelijke, en redelijkerwijs mogelijke, medewerking verlenen wanneer er in het
kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de
toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.
3.5. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die
persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
werknemers, in de ruimste zin van het woord.
Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens
4.1. Verwerker verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie (EU). Indien Verwerker
persoonsgegevens verwerkt in landen buiten de EU, kan dit alleen mits dat land een passend beschermingsniveau
waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze
Verwerkersovereenkomst en de Wbp.
4.2. Verwerker zal Amiclean, op diens verzoek daartoe, zo spoedig mogelijk melden om welk land of welke landen het
gaat.
Artikel 5. Inschakelen van derden of subverwerkers
5.1. Amiclean verleent Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. De
door Amiclean verleende toestemming ziet eveneens op de aanstelling van nieuwe subverwerkers.
5.2. Een actuele lijst van de subverwerkers kan worden gevonden op www.mijnwebwinkel.nl/subverwerkers. Amiclean
zorgt voor periodieke raadpleging van de lijst met subverwerkers. Indien Amiclean, redelijke grond heeft om
bezwaar te maken tegen het gebruik van nieuwe subverwerkers, dient verwerker daarvan onmiddellijk schriftelijk
en door argumenten ondersteund in kennis gesteld te worden.
5.3. Verwerker legt dezelfde gegevensbeschermingsverplichting als genoemd in deze verwerkersovereenkomst op aan
alle Subverwerkers. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten door deze subverwerkers en is bij
nalatigheid van deze subverwerkers zelf jegens Amiclean aansprakelijk voor directe schade alsof hij zelf de fout(en)
heeft begaan.
Artikel 6. Beveiliging
6.1. Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
6.2. Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de
techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten,
niet onredelijk is.
6.3. Amiclean stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft
verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.
Artikel 7. Meldplicht datalekken
7.1. In het geval van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van
persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen
heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 34a Wbp) zal Verwerker, zich naar
beste kunnen inspannen om Amiclean daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen 36 uur te informeren naar
aanleiding waarvan Amiclean beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren
of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te
maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
7.2. Amiclean zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving
dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel
betrokkenen.
7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
wat de (vermeende) oorzaak is van het datalek;
wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
wat de (voorgestelde) oplossing is;
contactgegevens voor de opvolging van de melding;
wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Amiclean, toezichthouder).
Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Verwerker, zal Verwerker het
verzoek doorsturen aan Amiclean. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Verwerker zal
Amiclean de, redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek.
Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Amiclean ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze
Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor
een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat
deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
voor zover Amiclean uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;
of
indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de
Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst; en
indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.
Artikel 10. Audit
10.1. Amiclean heeft enkel het recht een audit uit te voeren wanneer hij een concreet vermoeden heeft dat er sprake is
van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Verwerker ter uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst.
10.2. De kosten van de audit worden door Amiclean gedragen.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. De aansprakelijkheid van Partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
deze Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt beperkt tot de hoogte van de
laatste factuur die door Amiclean is voldaan.
11.2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Amiclean de schade zo spoedig
mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk en aangetekend bij Verwerker meldt. Iedere vordering tot
schadevergoeding door Amiclean vervalt door het enkele verloop van drie maanden nadat Amiclean bekend is
geworden met het feit dat hij schade heeft geleden.
11.3. Verwerker is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van Amiclean als gevolg van een boete opgelegd door een
van de nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, onder andere in het kader van
wettelijke meldplichten.
11.4. Voor zover er sprake is van strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden van MyOnlineStore, zullen de
bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de Verwerkersovereenkomst leidend zijn.
11.5. De in de voorgaande leden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in gevallen van opzet of grove
nalatigheid aan de kant van Verwerker.
Artikel 12. Duur en beëindiging
12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door instemming aan de kant van Amiclean.
12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen, en bij
gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker aan
Amiclean toegang verlenen tot de persoonsgegevens voor de duur van één maand. Na afloop van het hiervoor
genoemde termijn zullen de persoonsgegevens van Amiclean nog twee maanden in quarantaine worden
gehouden onder toezicht van Verwerker zonder dat Amiclean hiertoe toegang heeft. Na afloop van de drie
maanden zal Verwerker de persoonsgegevens van Amiclean en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of
vernietigen.
12.4. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijds schriftelijke instemming.
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
13.2. Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verwerker is gevestigd.
Aldus overeengekomen en geaccordeerd door Amiclean en MyOnlineStore op 2018-05-08(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 Amiclean.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel